Algemene voorwaarden Bedrijferopuit!

1. Algemeen

1.1 De in deze voorwaarde genoemde contract- en algemene voorwaarden zijn op alle offerte aanvragen en transacties van toepassing waarbij Bedrijferopuit, bezoekers, aanvragers en aanbieders die gebruik maken van de diensten van Bedrijferopuit betrokken zijn.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

A. Opdrachtnemer: Bedrijferopuit, gevestigd te Hilversum, hierna: ‘’Bedrijferopuit’’ en handelsnamen handelend onder de naam van Bedrijferopuit.
B. Aanvrager: Natuurlijke - of rechtspersoon met wie Bedrijferopuit een overeenkomst sluit, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of aan wie Bedrijferopuit een offerte uitbrengt;
C. Aanbieder: de feitelijke leverancier van het arrangement, product of dienst dat (die) Bedrijferopuit door middel van de door haar geëxploiteerde website Bedrijferopuit aanbiedt en levert.

1.3 Bedrijferopuit is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. Dit zal geschieden door het opnieuw publiceren van de nieuwe algemene voorwaarden op haar website. Wijzigingen van deze aard worden na 30 dagen in werking gesteld na bekendmaking. Indien dit afwijkt, zal dit in de bekendmaking duidelijk worden vermeld.

1.4 Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken.

1.5 Eventuele drukfouten of verschrijvingen zijn niet bindend voor Bedrijferopuit, ditzelfde geldt voor de aanbieder van het via de desbetreffende website te verkopen arrangement, product of dienst.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gesloten overeenkomsten tussen Bedrijferopuit en aanvrager. Dit geldt ook voor de totstandkoming daarvan en ook op alle offertes en opdrachtbevestigingen/overeenkomst welke door Bedrijferopuit uitgebracht zijn. Afwijkingen zijn alleen bindend indien dit schriftelijk is overeengekomen tussen Bedrijferopuit en aanvrager.

2.2 Indien er sprake is van toepasselijkheid van voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever dan worden deze uitdrukkelijk door Bedrijferopuit van de hand gewezen. De algemene voorwaarden van Bedrijferopuit prevaleren boven door aanvrager opgestelde voorwaarden.

3. Offertes

3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.

3.2 De in de offerte genoemde prijzen zijn bindend nadat Bedrijferopuit de opdracht schriftelijk, middels een aanbetalingsfactuur heeft bevestigd en de aanbetaling is voldaan door de aanvrager. (De aanbetalingfactuur is tevens de opdrachtbevestiging)

3.3 Wijziging van opgegeven tarieven worden uitdrukkelijk voorbehouden, ook na verzending van de opdrachtbevestiging; zo kan Bedrijferopuit in geval van opgetreden prijsverhogingen, heffingen, koerswijzigingen of belastingen de kosten hiervoor doorberekenen.

3.4 Alle tarieven welke door Bedrijferopuit zijn opgegeven zijn inclusief B.T.W.

4. Orderbevestiging

4.1 Nadat er vanuit de aanvrager akkoord is gegeven, schriftelijk of digitaal (email), is de order bevestigd. Hierbij accepteert de aanvrager de order. Op dat moment is de aanvrager aansprakelijk voor de naleving van de overeenkomst.

4.2 Bedrijferopuit zal in de voorbereiding en de daaropvolgende uitvoering overgaan zodra er een bevestiging door de aanvrager wordt gegeven.

4.3 De aanvrager gaat akkoord na het geven van de (opdracht)bevestiging (van de offerte) met de leveringsvoorwaarden van Bedrijferopuit.

5. Huisregels

5.1 Bedrijferopuit houdt zich niet aansprakelijk voor het kwijtraken of beschadigen van eigendommen van de gasten

5.2 Discriminatie, seksuele intimidatie of andere ongewenste gedragingen worden niet getolereerd.

5.3 Sociale hygiëne en veiligheid staan bij Bedrijferopuit centraal en worden nauwkeurig nageleefd.

5.4 Overmatig alcohol/drugsmisbruik wordt niet getolereerd.

5.5 Indien er veiligheidsinstructies gelden zijn de gasten verplicht deze op te volgen. Bedrijferopuit streeft naar de hoogst mogelijke veiligheid, maar is niet aansprakelijk voor gevolgen als lichamelijk letsel.

6. Privacybeleid

6 Geen enkele persoonsinformatie die wordt verkregen door Bedrijferopuit worden aan derden verstrekt met uitzondering van de bij de offerte betrokken partijen. Onder persoonsinformatie valt o.a. NAWgegevens , emailadres, telefoonnummer, bankgegevens.

7. Annulering

7.1 In het geval dat de aanvrager een opdracht geheel of deels annuleert, dan verplicht Bedrijferopuit de aanvrager alle ontstane schade te vergoeden.

7.2 Wanneer er sprake is van annulering binnen 4 maanden voor de afgesproken datum wordt 20 % van het overeengekomen (reserverings)bedrag in rekening gebracht.

7.3 Wanneer er sprake is van annulering binnen 3 maanden voor de afgesproken datum wordt 30% van het overeengekomen (reserverings)bedrag in rekening gebracht.

7.4 Wanneer er sprake is van annulering binnen 1 maand voor de afgesproken datum wordt 50 % van het overeengekomen (reserverings)bedrag in rekening gebracht.

7.5 Wanneer er sprake is van annulering binnen 1 week voor de afgesproken datum wordt het totale bedrag (100%)  van het (reserverings)bedrag in rekening gebracht.

7.6 Bedrijferopuit heeft het recht om het evenement te annuleren voordat het evenement plaatsvindt. Dit kan alleen om grondige redenen, te noemen:

- Staking(en), storing vervoersmiddelen, vertraging in het openbaar vervoer, stroom/energiestoring, oproer, storing communicatiemiddelen, schaarste van goederen
- Natuurrampen of de dreiging hiervan
- Slechte weersomstandigheden, dusdanig dat het onverantwoord is het evenement doorgang te laten vinden. Hierna wordt er gekeken naar een nieuwe datum om het evenement alsnog te laten plaatsvinden.

7.7 In geval van extreme (slechte) weersomstandigheden tijdens buitenactiviteiten zorgt Bedrijferopuit, op verzoek, voor een alternatieve invulling van het evenement.

8. Betaling

8.1 Voorafgaand aan het evenement zullen alle in rekening gebrachte kosten binnen 14 dagen door de aanvrager worden voldaan. Dit geschiedt op de door Bedrijferopuit aangewezen bankrekening.

8.2 Na reservering verlangt Bedrijferopuit een aanbetaling van 75%. Na het evenement wordt de overige 25% in rekening gebracht. (eventueel aangevuld met extra gemaakte kosten die buiten het arrangement vallen)

8.3 De aanvrager is niet bevoegd tot verrekening. De aanvrager heeft niet het recht om de verplichting tot betaling aan Bedrijferopuit uit te stellen.

8.4 Indien er na 30 dagen na facturatie geen betaling is voldaan dan volgt er een aanmaning van het openstaande bedrag. Extra aanmaan kosten zijn 2,50 EURO.

8.5 De aanvrager is over alle bedragen die niet zijn betaald op de laatste dag van de betalingstermijn een vertragingsrente van 2,5 % per maand (of gedeelte van de maand) verschuldigd over het totaalbedrag van de factuur. Ook worden de buitenrechtelijke kosten van Bedrijferopuit in rekening gebracht. Deze kosten bedragen 15% van het totale factuurbedrag met een minimum van 75,00 EURO per overschrijding.

9. Aansprakelijkheid

9.1  Bedrijferopuit is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van overlijden, ongevallen, kwetsing, letsel, verlies of diefstal, veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van het evenement of activiteit(en), tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld vanuit Bedrijferopuit.

9.2 Bedrijferopuit is nimmer aansprakelijkheid voor enige schade ten gevolge van tekortkomingen door het door Bedrijferopuit geleverde. Daaronder zijn Bedrijfs- of gevolgschade begrepen.

9.3 Bedrijferopuit is gevrijwaard voor alle aanspraken van derden wegens schade welke is opgetreden in verband met de geleverde diensten aan aanvrager vanuit Bedrijferopuit.

10. Klachten

10.1 Wanneer er zich een klacht voordoet die betrekking heeft tot diensten of het te betalen bedrag dient de aanvrager de klacht zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand na de datum waarop de offerte aanvraag is gedaan. Dit dient zo volledig en gemotiveerd mogelijk te worden omschreven en aan Bedrijferopuit schriftelijk kenbaar gemaakt.

10.2 Klachten over eventuele tekortkoming in de uitvoering van het evenement of locatie waar het evenement plaatsvindt dienen ter plaatse bij de medewerker van Bedrijferopuit gemeld te worden zodat er een oplossing bedacht kan worden. Indien de klacht niet is opgelost naar tevredenheid van de aanvrager dient dit zo volledig mogelijk en gemotiveerd te worden omschreven en aan Bedrijferopuit schriftelijk kenbaar gemaakt.

10.3 Klachten die ingediend zijn worden binnen 14 dagen in behandeling genomen en beantwoord. Indien Bedrijferopuit langer de tijd nodig heeft wordt dit binnen 14 dagen aangegeven met een daarbijbehorende indicatie wanneer de aanvrager een antwoord kan verwachten.

11. Uitvoering van de overeenkomst

11.1 Bedrijferopuit zal het evenement naar professioneel inzicht en vermogen uitvoeren en overeenkomstig aan de eisen van bekwaamheid en kundigheid.

11.2 Bedrijferopuit heeft het recht werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.

11.3 De aanvrager is verantwoordelijk dat Bedrijferopuit beschikt over alle nodige gegevens welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het evenement op de juiste wijze. Indien de gegevens niet compleet zijn heeft Bedrijferopuit het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de eventuele extra kosten welke voort kunnen komen uit de vertraging doorberekenen aan de aanvrager volgens gebruikelijke tarieven.